Noi posturi sunt scoase la concurs de către Armata Română. În lunile octombrie şi noiembrie se va desfășura un concurs pentru încadrarea în funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri pentru care pot aplica persoane trecute în rezervă sau care provin din mediul civil.

Se caută ofiţeri specializaţi în apărarea împotriva incendiilor, în inginerie, dar şi în psihologie, notează Adevărul. Pentru posturile de ofițeri în Armata Română, specializați în apărarea împotriva incendiilor și ingineri se caută persoane cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniile „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Ştiinţe inginereşti”, „Ştiinţe sociale”, „Arhitectură şi urbanism” sau orice specializare în profil logistic sau ingineresc.

Pentru a doua specializare, cea în psihologie, candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Psihologie” şi drept de liberă practică în specialitatea “Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească mai multe criterii generale:

Pot fi încadrați în funcții vacante, candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) au cetățenie română;
 2. b) au domiciliul în România de cel puțin 6 luni;
 3. c) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 4. d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecați pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
 5. e) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
 6. f) nu fac parte din organizații interzise de legislația română şi nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile şi atribuțiile specifice profesiei militare;
 7. g) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 8. h) nu sunt asociați unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
 9. i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
 10. j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
 11. k) candidații femei îşi asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
 12. l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniți în anul desfăşurării concursului;
 13. m) au absolvit, în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialității militare prevăzute pentru funcția vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
 14. n) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;
 15. o) îndeplinesc alte condiții prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
 16. p) dețin grad cel mult egal cu cel al funcției vacante;
 17. q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
 18. r) sunt declarați „apt” în urma examinării medicale;
 19. s) sunt declarați „admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.

Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) – k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de ofițeri, pot fi chemați sau rechemați în activitate candidații care provin din:

 1. a) ofițeri în rezervă, cu excepția celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condițiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituție civilă de învățământ superior;
 2. b) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari, pot fi chemați sau rechemați în activitate maiştrii militari în rezervă, cu excepția celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condițiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de subofițeri, pot fi chemați sau rechemați în activitate candidații care provin din:

 1. a) subofițeri în rezervă;
 2. b) soldați şi gradați profesionişti în activitate;
 3. c) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. a) publicarea funcțiilor vacante (la sediul şi pe pagina web a structurii organizatoare, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a);
 2. b) înscrierea la concurs;
 3. c) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
 4. d) selecția candidaților, prin susținerea testelor eliminatorii de aptitudini (examinare medicală, evaluare psihologică, evaluare nivel de pregătire fizică);
 5. e) testul scris de evaluare a cunoştințelor de specialitate (test scris);
 6. f) afişarea rezultatelor finale.

Salariile în Armată au crescut cu 15-20%

Costurile acesteia sunt suportate de către fiecare candidat în parte. Dosarul de înscriere este compus din cerere de înscriere la concurs, formular de bază cu date personale, certificatul de cazier judiciar, certificatul de naştere, cartea de identitate, acte de studii sau dovada absolvirii acestora şi livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea sau nu a pregătirii militare.

Salariile în Armată au crescut cu 15-20 la sută.  Solda lunară se compune dintr-o parte fixă alcătuită din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi o parte variabilă compusă din indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

Salariile  ofițerilor sunt de 2.271 de lei pentru un tânăr locotenent, 3.147 de lei pentru un căpitan şi 3.815 de lei pentru un maior.

Un locotenent-colonel este remunerat cu 4.663 de lei, iar un colonel cu 6.025 de lei.

Mai există și  diurne duble pe care militarii la încasează în comparaţie cu alţi bugetari şi compensarea chiriilor.

Militarii pleacă în concedii pe banii lor, urmând ca la întoarcere să deconteze cheltuielile în limita sumei de 1.450 de lei.

 

 

Articolul precedentPompierii din Giurgiu, la cel mai mare exercițiu antiseismic național
Articolul următorMandat de executare a pedepsei cu închisoarea pus în aplicare de polițiști